İptal sözleşmesi

Altıncı Senato, 15 Şubat 2007 (6 AZR 286/06) tarihli kararında, iş sözleşmesine ek bir sözleşmenin fesih sözleşmesi veya sonradan yapılan sabit süreli bir sözleşme olarak yorumlanmasına karar vermek zorunda kaldı.

İş ilişkisinin on iki aylık bir gecikmeyle feshi, işverenin yasal işlem süresinin bitiminden önce düzenli bir fesih bildirimi alması üzerine kararlaştırılırsa, bu genellikle iş ilişkisinin sonradan sınırlandırılması değil, daha ziyade bir Sözleşmeye göre sözleşme yapılmaması durumunda fesih sözleşmesi İş yapma yükümlülüğü getirilmeli, aynı zamanda kıdem tazminatı, belge verilmesi, şirket mallarının iadesi gibi işlem usulleri düzenlenmelidir.

Ancak fesih sözleşmesinin, işveren tarafından birçok durumda önceden hazırlanmış ve “iş sözleşmesine ek” olarak çalışanın “bağımsız bir operasyonel birime” transferini de düzenleyen bir sözleşmede yer alması halinde, “, şartlara bağlı olarak ruh halinize uygun hareket etmek alışılmadık bir durum olabilir. § 305c Abs. 1 BGB sözleşmenin bir parçası değildir. Altıncı Senato, 19 Temmuz 2007 (6 AZR 774/06) tarihli kararında, bir çalışan ile işvereni arasında yazılı bir yönetim hizmeti sözleşmesinin imzalanmasının, iş ilişkisinin karşılıklı olarak feshedilmesini de içerebileceğine karar vermiştir.

Genel müdür hizmet sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkileri yeni bir temele oturtmakta ve çalışana GmbH Kanunu kapsamında çok sayıda yeni hak ve yükümlülük getirmektedir. Bu nedenle, çalışanın iş ilişkisinin böyle bir sözleşmenin imzalanması ve genel müdür olarak atanmasıyla sona erdiği açıkça anlaşılmalıdır. Bireysel vakadaki özel koşullara bağlı olarak, Bölüm 305c paragrafının anlamı dahilinde hiçbir şüphe yoktur. 2 BGB, bir çalışanın, yönetim hizmeti sözleşmesinin imzalanması üzerine sözleşmeye dayalı ilişkilerini yalnızca bu yeni sözleşme esasına dayandırmasını sağlar.

Bu aynı zamanda 1 Mayıs 2000’de yürürlüğe giren Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 623. maddesinin arka planı için de geçerlidir. İş ilişkisinin sona erdirilmesi açıkça kararlaştırılmamışsa, yazılı sözleşmede iş ilişkisini karşılıklı rıza ile sona erdirme niyetinin ifade edilip edilmediği, yapılan yazılı sözleşmenin yorumlanmasıyla tespit edilmelidir. Tarafların ilgili hukuki niyetleri resmi belgede kusurlu da olsa ifade bulmuşsa, belgenin dışında kalan koşullar dikkate alınabilir. Çalışanın işveren ile genel müdür olarak atanmasının temelini oluşturan yazılı bir hizmet sözleşmesi imzalaması halinde, sözleşme taraflarının önceden kurulmuş iş ilişkisini sona erdirme iradesi genellikle yazılı genel müdür hizmet sözleşmesine yeterince açık bir şekilde yansıtılır.