Umowa o rozwiązaniu umowy

W wyroku z 15 lutego 2007 r. ( 6 AZR 286/06 ) VI Senat musiał podjąć decyzję w sprawie interpretacji umowy dodatkowej do umowy o pracę jako umowy o rozwiązanie umowy o pracę lub jako kolejnej umowy na czas określony.

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy z dwunastomiesięcznym opóźnieniem zostanie uzgodnione po otrzymaniu przez pracodawcę zwykłego wypowiedzenia przed upływem terminu do wniesienia powództwa, nie jest to z reguły późniejsze ograniczenie stosunku pracy, ale raczej rozwiązanie umowy o pracę, jeśli w jej ramach nie zawarto żadnego porozumienia. Powinien istnieć obowiązek wykonywania pracy, a jednocześnie uregulowane powinny być zasady rozpatrywania takich spraw, jak odprawa, wydawanie zaświadczeń i zwrot majątku przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak umowa o wypowiedzenie zawarta jest w umowie, która została wstępnie sformułowana przez pracodawcę dla dużej liczby przypadków i która jako „dodatek do umowy o pracę” reguluje także przeniesienie pracownika do „samodzielnej jednostki organizacyjnej” „, może to być sytuacja nietypowa, w zależności od okoliczności postępuj zgodnie z nastrojem. § 305c Abs. 1 BGB nie staje się częścią umowy. W wyroku z 19 lipca 2007 r. (6 AZR 774/06) VI Senat zdecydował, że zawarcie pisemnej umowy o świadczenie usług zarządzania pomiędzy pracownikiem a jego pracodawcą może obejmować także wzajemne rozwiązanie stosunku pracy.

Umowa o świadczenie usług dyrektora zarządzającego ustanawia nowe podstawy dla stosunków umownych między stronami i stwarza dla pracownika liczne nowe prawa i obowiązki zgodnie z ustawą GmbH. Dla pracownika musi zatem być jasne, że jego stosunek pracy kończy się z chwilą zawarcia takiej umowy i powołania go na stanowisko dyrektora zarządzającego. Z zastrzeżeniem szczególnych okoliczności w konkretnym przypadku, nie ma wątpliwości w rozumieniu § 305c ust. 2 BGB, że w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania pracownik opiera swoje stosunki umowne wyłącznie na tej nowej podstawie umownej.

Dotyczy to również artykułu 623 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), który wszedł w życie 1 maja 2000 r. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nie zostało wyraźnie uzgodnione, należy ustalić poprzez interpretację zawartej pisemnej umowy, czy w pisemnej umowie wyrażono zamiar rozwiązania stosunku pracy za obopólną zgodą. Okoliczności leżące poza dokumentem można uwzględnić, jeżeli odpowiednia intencja prawna stron znalazła wyraz, choćby w sposób niedoskonały, w dokumencie formalnym. Jeżeli pracownik zawiera z pracodawcą pisemną umowę o pracę, która stanowi podstawę powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego, wola stron umowy o rozwiązaniu wcześniej nawiązanego stosunku pracy jest zwykle wystarczająco jasno odzwierciedlona w pisemnej umowie o pracę dyrektora zarządzającego.