Prawo publiczne obejmuje ogół wszelkich regulacji prawnych mających wpływ na relacje obywatel-państwo. Do obszaru prawa publicznego zalicza się także całe prawo konstytucyjne oraz prawo europejskie i międzynarodowe.

Podstawą obszaru prawa publicznego i całego naszego systemu prawnego jest nasza konstytucja, Ustawa Zasadnicza. Jako najwyższe prawo krajowe stoi ponad wszystkimi prostymi ustawami, przepisami prawnymi czy ustawami. W obszarze prawa publicznego Ustawa Zasadnicza ustanawia prawa podstawowe jako podstawę naszego systemu wartości. Ponadto organizację i funkcjonowanie aparatu państwowego (w szczególności władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej) uregulowała Ustawa Zasadnicza w ramach obszaru prawa publicznego.

Na prostym poziomie prawnym obszar prawa publicznego obejmuje w szczególności prawo administracyjne, które reguluje wykonywanie ustaw przez władzę wykonawczą (władzę) jako władzę wykonawczą. W obszarze prawa publicznego prawo administracyjne można podzielić na ogólne i szczególne prawo administracyjne. Ogólne prawo administracyjne reguluje ogólne zasady postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej, natomiast specjalne prawo administracyjne reguluje określone obszary administracyjne, np. prawo policyjne, prawo budowlane czy prawo służby cywilnej.

Coraz większego znaczenia nabiera prawo europejskie i międzynarodowe, zwłaszcza prawo europejskie, które ma znaczący wpływ na prawo publiczne w Republice Federalnej Niemiec. Republika Federalna Niemiec przekazała UE suwerenne prawa, dlatego prawo europejskie, jako prawo ponadnarodowe, ma z reguły pierwszeństwo przed prawem krajowym.

Zu den wesentlichen Bereichen im Rechtsgebiet Öffentliches Recht gehören:

  • Prawo konstytucyjne, zwłaszcza prawa podstawowe
  • Prawo organizacji państwa
  • Prawo odpowiedzialności państwa
  • prawo międzynarodowe
  • Prawo europejskie
  • Ogólne/specjalne prawo administracyjne
  • Prawo społeczne
  • Prawo podatkowe

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu prawa publicznego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa publicznego: