Wybór rady zakładowej

Zgodnie z § 19 ust. 1 BetrVG wybór rady zakładowej można zaskarżyć przed sądem pracy, jeżeli naruszone zostały istotne przepisy dotyczące prawa głosu, kwalifikowalności lub procedury wyborczej i nie dokonano sprostowania, chyba że naruszenie nie nastąpiło zmienić wynik wyborów lub na które można mieć wpływ.

Zgodnie z uchwałą VII Senatu z dnia 13 czerwca 2007 r. ( 7 ABR 44/06 ), do naruszenia istotnych przepisów dotyczących trybu wyborczego dochodzi, jeżeli stażyści niebędący pracownikami w rozumieniu § 5 ust. 1 zdanie 1 BetrVG, wbrew do § 7 zdanie 1 BetrVG wziąć udział w wyborach. Zgodnie z tym rozporządzeniem prawo głosu przysługuje pracownikom, którzy ukończyli 18 rok życia. Kim jest pracownik w tym sensie, można znaleźć w § 5 ust. 1 zdanie 1 BetrVG. Status pracownika w ramach szkolenia zawodowego wymaga, aby stażyści byli zintegrowani z firmą firmy szkoleniowej. Stażyści muszą być zatrudnieni lub uczyć się wykonywania czynności, które są jednocześnie częścią zadań zawodowych pracowników lub pracowników tej firmy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Siódmego Senatu stażyści w firmach zajmujących się wyłącznie szkoleniem nie są uważani za pracowników w rozumieniu § 5 BetrVG i dlatego nie są uprawnieni do głosowania zgodnie z § 7 BetrVG. Twoje szkolenie nie odbywa się w ramach celu zawodowego firmy szkoleniowej, który ogranicza się do zapewnienia innym osobom praktycznego szkolenia zawodowego. Dlatego też nie są oni zintegrowani ze spółką i nie są częścią pracowników spółki w rozumieniu konstytucyjnego prawa zakładowego.

Ta sytuacja prawna nie uległa zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 lipca 2001 roku zmieniającej Konstytucję Pracy. Mając to na uwadze, VII Senat przychyla się do definicji pracownika zawartej w prawie zakładowym, która opiera się na celu operacyjnym przedsiębiorstwa. Niezamierzona przez ustawodawcę luka w ochronie systemu partycypacji pracowników nie powstaje nawet wówczas, gdy świadczenie szkoleń zawodowych nie jest jedynym lub dominującym celem przedsiębiorstwa. W takim przypadku należy utworzyć specjalną reprezentację interesów stażystów pozazakładowych, zgodnie z § 51 BBiG nF, pod warunkiem, że firma zatrudnia pięciu stażystów niebędących stażystami, uprawnionych do głosowania.