Birlik hukuku olarak da bilinen Avrupa hukuku, ulusal Alman hukuk sisteminin yanı sıra var olan ve Avrupa Birliği hukukunu da içeren kendi uluslarüstü hukuk sistemini temsil eder.

Avrupa Birliği, halihazırda 27 üye devletten oluşan ve kendi tüzel kişiliğine sahip bir devletler birliğidir.

Hauptziele der EU und vom Europarecht sind unter anderem:

  • Barışı Koruma
  • Avrupa bölgesinde ortak bir iç pazarın yaratılması
  • Avrupa’nın ekonomik büyüme yoluyla sürdürülebilir kalkınması
  • Ayrımcılıkla mücadele, sosyal adalet ve güvenliğin desteklenmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması
  • çevresel koruma
  • İnsan haklarının korunması

Abschluss

Avrupa hukukunun hukuki temeli birincil hukuk ve ikincil hukuka ayrılmıştır. Avrupa hukukunda, birincil hukuk, özellikle Avrupa Birliği Antlaşması (EUV) ve AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma gibi ekleri ve protokolleri de dahil olmak üzere AB’ye üye devletler arasında imzalanan kuruluş ve katılım anlaşmalarını ifade eder ( TFEU). Avrupa hukukunda ikincil hukuk, bir AB organı tarafından, tüzükler, direktifler veya kararlar gibi kurucu anlaşmalara uygun olarak çıkarılan hukuki tasarrufları ifade eder (bkz. Madde 288 TFEU). Ayrıca Avrupa hukuku, Avrupa Adalet Divanı’nın (ECJ) çok sayıda çığır açıcı kararıyla şekillenmektedir.

Avrupa hukukunun, Avrupa hukukunun aksine, ilgili devletler içerisinde doğrudan hukuki etkileri olmayan, ancak Avrupa hukukundan farklı olarak öncelikle ulusal bir uygulama kanunu, örneğin bir kanun gerektiren klasik uluslararası hukuktan ayırt edilmesi gerekir.

İlerleyen sayfalarda sizlere Avrupa hukukunun temel ilkeleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca Avrupa hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: