Prawo społeczne w ramach prawa publicznego obejmuje te regulacje, które służą osiągnięciu konstytucyjnego celu państwa, jakim jest stworzenie państwa opiekuńczego.

Artykuł 20 I Ustawy Zasadniczej zawiera mandat państwa do przestrzegania zasady państwa opiekuńczego. Aby spełnić ten mandat, stworzono prawo społeczne, ujednolicone zasadniczo w kodeksach społecznych (SGB I – XII).

Centralnymi motywami przewodnimi prawa społecznego są ideały zabezpieczenia społecznego i sprawiedliwości społecznej. Wymagają one na przykład, aby prawo społeczne umożliwiało każdemu obywatelowi godne życie. Ponadto prawo socjalne powinno chronić ludzi w Niemczech przed tzw. typowymi zagrożeniami społecznymi i zagrażającymi życiu, takimi jak utrata zarobków z powodu choroby lub bezrobocia. Prawo socjalne powinno także umożliwiać osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, np. niepełnosprawnym, w dużej mierze niezależne uczestnictwo w życiu społecznym. To tylko niewielki wycinek zamierzeń regulacyjnych prawa socjalnego.

Zu den wesentlichen Inhalten im Sozialrecht zählen unter anderem:

  • Ubezpieczenia społeczne (zdrowotne, pielęgnacyjne, wypadkowe, emerytalne i na wypadek bezrobocia)
  • Promocja zatrudnienia
  • Prawo osób niepełnosprawnych
  • Usługi dla Dzieci i Młodzieży
  • BAföG (wsparcie szkoleniowe), zasiłek rodzicielski, zasiłek na dziecko, dodatek mieszkaniowy
  • Opieka społeczna
  • odszkodowania socjalne, np. prawo dotyczące odszkodowań dla ofiar wojny i ofiar przemocy

Abschluss

Spory z zakresu prawa socjalnego kierowane są do sądów socjalnych. Prawo socjalne podlega zatem własnej jurysdykcji ze specjalnymi przepisami proceduralnymi. Są one uregulowane w prawie socjalnym przede wszystkim w ustawie o sądzie socjalnym (SGG), SGB I i SGB X.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa socjalnego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa socjalnego: