Prawo konkurencji obejmuje wszelkie regulacje, które służą ochronie konkurencji rynkowej. Dotyczy to w szczególności prawa antymonopolowego oraz prawa nieuczciwej konkurencji (prawa sprawiedliwego handlu).

Prawo konkurencji służy ochronie wolnej, uczciwej i niezakłóconej konkurencji, a co za tym idzie interesów ogółu społeczeństwa, uczestników rynku i konsumentów.

Prawo antymonopolowe jako podobszar prawa konkurencji jest uregulowane przede wszystkim w ustawie o przeciwdziałaniu ograniczeniom konkurencji (GWB). Służy zapobieganiu ograniczeniom konkurencji, w szczególności należy zapobiegać współpracy kilku przedsiębiorstw w celu wywierania wpływu na konkurencję – tzw. kartelom, por. sekcja 1 GWB. W prawie konkurencji nadzór i kontrolę konkurencji sprawują organy ochrony konkurencji (federalne lub stanowe urzędy kartelowe), a w sprawach o znaczeniu europejskim – Komisja Europejska.

Prawo uczciwego handlu jako gałąź prawa konkurencji uregulowane jest przede wszystkim w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Ma ono na celu zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochronę uczestników rynku przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi ze strony konkurenta. Służy także interesowi ogółu społeczeństwa i konsumentów przed zakłócaniem konkurencji, patrz § 1 UWG. W odróżnieniu od np. prawa antymonopolowego, naruszenia UWG są dochodzone przed sądami cywilnymi w prawie konkurencji, zwykle przez konkurujących uczestników rynku lub grupy interesu, patrz § 8 ust. 3 UWG.

Zu den Themenkomplexen im Wettbewerbsrecht gehören unter anderem:

  • Ostrzeżenia w prawie konkurencji
  • Oświadczenie o zaprzestaniu i zaprzestaniu działalności
  • Zgłoszenie strony trzeciej
  • Kontrola fuzji
  • Prawo autorskie
  • Własność intelektualna
  • Piractwo produktowe

Abschluss

Na prawo konkurencji szczególny wpływ ma prawo Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zapewnienie uczciwej konkurencji w całej Europie. Krajowe prawo konkurencji opiera się zatem często na dyrektywach europejskich i należy przestrzegać wielu specjalnych przepisów UE.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa konkurencji

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa konkurencji