Klauzula zakazu konkurencji

Zgodnie z decyzją X Senatu z dnia 26 września 2007 r. (- 10 AZR 511/06 -) zakaz konkurencji uregulowany w art. 60 i 61 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) obowiązuje wszystkich pracowników w okresie trwania stosunku pracy . Artykuł 60 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) określa ogólną koncepcję prawną, która opiera się na obowiązku lojalności pracownika. Zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy chroni nie tylko pracodawców prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego też ma to zasadniczo zastosowanie również do wolnych zawodów.

Tacy pracodawcy mogą, poprzez analogiczne zastosowanie art. 61 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), dochodzić roszczeń przysługujących zleceniodawcy w przypadku naruszenia przez agenta prawa konkurencji. Do terminu przedawnienia tych roszczeń obowiązuje trzymiesięczny termin przedawnienia określony w § 61 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). W zakresie poumownego zakazu konkurencji Senat VI w wyroku z dnia 25 października 2007 r. (- 6 AZR 662/06 -) stwierdził, że zrzeczenie się przez pracodawcę poumownego zakazu konkurencji zgodnie z art. 75a niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) nakłada na pracownika obowiązek powstrzymania się od konkurencji przez okres po ustaniu stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym pracodawca pozostaje zobowiązany do wypłaty oczekującego odszkodowania przez okres jednego roku. W przypadku odstąpienia zgodnie z art. 75a niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) roszczenie o odszkodowanie istnieje zatem również wtedy, gdy pracownik w ciągu roku po rozwiązaniu stosunku pracy podejmie działalność konkurencyjną. Obowiązek wypłaty odszkodowania istnieje jednak jedynie za okres po ustaniu stosunku pracy.