Częściowe zakończenie

Zgodnie z § 4f ust. 1 zdanie 1 BDSG podmioty publiczne i niepubliczne, które zbierają, przetwarzają lub wykorzystują dane osobowe w sposób automatyczny, muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych.

Potwierdzając dotychczasowe orzecznictwo Federalnego Sądu Pracy, Dziewiąty Senat w swoim wyroku z dnia 13 marca 2007 r. ( 9 AZR 612/05 ) stwierdził, że przepis BDSG reguluje jedynie jednostronne powołanie inspektora ochrony danych. Od tej podstawy należy oddzielić podstawę umowną, na podstawie której osoba, która ma zostać wyznaczona, jest prawnie zobowiązana do podjęcia zadania inspektora ochrony danych. W przypadku pracownika jest to zazwyczaj stosunek pracy. Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na jego powołanie, jego prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę zostaną rozszerzone również o zakres obowiązków inspektora ochrony danych.

Uruchomienie z reguły nie jest objęte prawem pracodawcy do kierowania. Zgodnie z § 4f ust. 3 zdanie 4 pierwsza połowa zdania BDSG powołanie na inspektora ochrony danych może zostać odwołane zgodnie z § 626 BGB. Jeżeli działalność inspektora ochrony danych osobowych należy do zakresu obowiązków pracownika wynikających z umowy o pracę, odwołanie mianowania może być skutecznie odwołane jedynie z jednoczesnym częściowym wypowiedzeniem zadania szczególnego ciążącego na nim na podstawie umowy o pracę. Podstawowy stosunek umowny i powołanie zgodnie z BDSG są ze sobą nierozerwalnie związane. Częściowe rozwiązanie umowy jest tutaj dozwolone w drodze wyjątku. Zadanie szczególne nie jest wewnętrznie powiązane z innymi prawami i obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy. Ich eliminacja nie prowadzi zatem do jednostronnej, istotnej ingerencji w porządek i równoważność całego stosunku pracy. Możliwość częściowego wypowiedzenia jest konieczna także ze względu na zakaz dyskryminacji zawarty w § 4f ust. 3 zdanie 3 BDSG. Niedogodnością byłoby, gdyby odwołanie nominacji mogło nastąpić wyłącznie poprzez wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy. Cały stosunek pracy byłby wówczas zagrożony wyłącznie z powodu pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.