Değiştir

İkinci Senato, yaş gruplarının oluşturulmasını ve puanların yaşa göre tahsis edilmesini sağlayan sosyal seçim için puan tablosunun kullanılmasını defalarca zararsız olarak değerlendirdi. 19 Haziran 2007 tarihli kararında (2 AZR 304/06), bu içtihadı, 2000/78/EC sayılı Konsey Direktifinde yer alan yaş ayrımcılığı yasağı perspektifinden de doğruladı. Bu, eğer meşru amaçlarla meşrulaştırılıyorsa, yaş grubu oluşumuna ve sosyal seçimde yaşa göre puan tahsisine engel teşkil etmez.

Grup oluşumu yoluyla yaş yapısının korunması, yalnızca işgücünün yaşlanmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda yaşı sosyal bir faktör olarak değerlendirmeye yönelik aşırı eğilimleri de perspektife koyar ve genç çalışanların aşırı baskı altına alınmasını engeller. Senato, 14 Ağustos 2006 tarihli eşit muamele ilkesini uygulamaya yönelik Avrupa direktiflerini uygulayan yasanın (Genel Eşit Muamele Yasası AGG), yaş gruplarının oluşturulmasını ve sosyal seçimde yaşın dikkate alınmasını kesinlikle yasaklayıp yasaklamadığını açık bırakabildi; Fesih tarihinde yürürlükte olan kanun geçerli değildi.