Zmieniać

Senat II wielokrotnie uważał stosowanie tabeli punktowej do selekcji społecznej, która przewiduje tworzenie grup wiekowych i przydzielanie punktów ze względu na wiek, za nieszkodliwe. W wyroku z dnia 19 czerwca 2007 r. (2 AZR 304/06) potwierdził to orzecznictwo także z punktu widzenia zakazu dyskryminacji ze względu na wiek zawartego w Dyrektywie Rady 2000/78/WE. Nie stoi to na przeszkodzie tworzeniu grup wiekowych i przydzielaniu punktów za wiek w selekcji społecznej, jeśli jest to uzasadnione słusznymi celami.

Zachowanie struktury wiekowej poprzez tworzenie grup nie tylko przeciwdziała starzeniu się siły roboczej, ale także rzuca światło na nadmierne tendencje do oceniania wieku jako czynnika społecznego i zapobiega nadmiernemu obciążeniu młodszych pracowników. Senat mógł pozostawić otwartą kwestię, czy ustawa wdrażająca dyrektywy europejskie wprowadzające w życie zasadę równego traktowania z dnia 14 sierpnia 2006 r. (Ogólna ustawa o równym traktowaniu AGG) bezwzględnie zabrania tworzenia grup wiekowych i uwzględniania wieku w selekcji społecznej, gdyż prawo nadal obowiązywało w chwili rozwiązania umowy, nie miało zastosowania.