Przedstawiciele ds. nominacji w Hamburgu, Berlinie, Bremie i okolicach Oferta dla współpracowników Jako przedstawiciele ds. nominacji chętnie reprezentujemy innych prawników – nawet w krótkim terminie – podczas rozpraw sądowych w Hamburgu, Berlinie, Bremie i okolicach. Dysponując kilkoma prawnikami specjalizującymi się w poszczególnych obszarach (prawo najmu i nieruchomości, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo drogowe i prawo gastronomiczne), nasza kancelaria jest w stanie zaoferować kompetentną technicznie reprezentację. Co Ci oferujemy Zaangażowana reprezentacja Ciebie i Twojego klienta przez wyspecjalizowanego prawnika, w oparciu o Twoje wymagania. Pisemny protokół z nominacji następnego dnia roboczego, który zawiera przebieg rozprawy, informację sądową, własne oceny i prognozy. Czego nam do tego potrzeba Kopia pliku (wirtualnie w formacie PDF lub po prostu faksem) Subpełnomocnictwo (znajdziesz je tutaj) Twoje specyfikacje dotyczące ewentualnego polubownego rozstrzygnięcia sporu w przypadku ugody Niezbędny czas do zapoznania się z aktami Gdzie Cię reprezentujemy Twoja reprezentacja Podejmujemy działania przed następującymi sądami rejonowymi i regionalnymi: Sąd Rejonowy w Hamburgu, Sąd Rejonowy w Hamburgu, Sąd Rodzinny w Hamburgu, Sąd Pracy w Hamburgu, Sąd Okręgowy w Hamburgu, Sąd Rejonowy w Berlinie, Sąd Rodzinny w Berlinie , Sąd Pracy w Berlinie, Sąd Okręgowy w Berlinie, Sąd Rejonowy w Bremie, Sąd Rejonowy w Bremie, Sąd Rodzinny w Bremie, Sąd Pracy w Bremie, Koszty naszej reprezentacji Reprezentacja w zakresie powoływania innych prawników zasadniczo opiera się na podziale honorariów, co jest również właściwe ze względu na usługi, które oferujemy. Nie pobiera się kosztów podróży ani diet dziennych i nieobecności. Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami na ten temat: Dzielenie się opłatami nie oznacza jednoczesnej utraty opłat. Kim jest pełnomocnik ds. powołań lub pełnomocnik ds. powołań? Dla wszystkich niebędących prawnikami krótkie wyjaśnienie, czym właściwie jest pełnomocnik ds. powołań i dlaczego kogoś potrzebują tak. Konieczność wyznaczenia pełnomocnika Jeżeli konieczne jest złożenie pozwu, właściwość miejscowa (w której należy złożyć pozew, a następnie rozpoznać sprawę) sądu w sprawach cywilnych opiera się na §§ 12 i nast. ZPO. Zwykle jest to miejsce zamieszkania dla osób fizycznych (osób) lub miejsce prowadzenia działalności dla osób prawnych (spółek). W przypadku wypadków drogowych odpowiedzialność ponosi sąd, w którego okręgu doszło do wypadku (§ 32 ZPO). W przypadku wykroczeń karnych lub administracyjnych, takich jak przekroczenie prędkości lub inne wykroczenia drogowe, miejsce jurysdykcji zależy od miejsca przestępstwa. Jako powód/pozwany/oskarżony/oskarżony z reguły nie masz możliwości wyboru miejsca rozprawy lub masz ją w bardzo ograniczonym zakresie. Koszty reprezentacji podczas spotkania Wynagrodzenie zgodnie z RVG Przedstawiciel mianowany lub subupoważniony przedstawiciel jest uprawniony do następujących opłat zgodnie z ustawą o odszkodowaniach dla prawników (RVG): Za wyłączne uczestnictwo w spotkaniu przedstawiciel mianowany otrzymuje opłatę proceduralną w zgodnie z nr 3401 VV RVG w wysokości połowy opłaty procesowej, do której uprawniony jest pełnomocnik. Zwykle jest to opłata w wysokości 1,3. W niektórych sytuacjach (np. podczas reprezentowania kilku klientów, patrz nr 1008 VV RVG) opłata ta może również wzrosnąć. Ponadto pełnomocnik za powołanie otrzymuje wynagrodzenie za powołanie zgodnie z nr 3402 VV RVG w wysokości wynagrodzenia za powołanie należnego głównemu przedstawicielowi. Przedstawiciel mianowany lub subupoważniony przedstawiciel otrzymuje regularnie następujące honoraria:

  1. Instancja:

0,65 opłata procesowa nr 3401 tj. V. m. 3100 VV RVG 1.2 Opłata za wizytę nr 3402 i. V. m. 3104 VV RVG

  1. Instancja:

0,8 Opłata procesowa nr 3401 tj. V. m. 3200 VV RVG 1.2 Opłata za wizytę nr 3402 i. V. m. 3202 VV RVG Podział opłat Oczywiście możliwe jest odejście od wymienionych powyżej prawnych zasad dotyczących wynagrodzeń. Obecnie powszechną praktyką w zawodzie prawnika jest dzielenie się przez głównego przedstawiciela i jego zastępcę wszystkimi poniesionymi honorariami. Naszym zdaniem jest to również zasadne, gdyż subupoważniony przedstawiciel musi zapoznać się z aktami, aby zapewnić faktyczną reprezentację i zarządzać zleceniem tak, jakby było to jego własne pełnomocnictwo. Ponadto zarówno subupoważniony przedstawiciel, jak i główny upoważniony przedstawiciel są w równym stopniu zainteresowani polubownym rozwiązaniem sporu. Dzielenie się honorariami nie oznacza utraty honorariów.W zasadzie główny pełnomocnik zapisuje wizytę i dojeżdża na spotkanie, dzięki czemu można tolerować także utratę honorariów, gdyż zyskany czas znacznie przewyższa stratę honorariów. Ponadto istnieje szereg sytuacji, w których opłaty za powołanie i porównanie ponosi zarówno główny upoważniony przedstawiciel, jak i subupoważniony przedstawiciel, w związku z czym muszą zostać zwrócone dwukrotnie. Opłata za podwójne powołanie Nawet jeśli do procesu wyznaczono przedstawiciela, upoważniony przedstawiciel zostanie obciążony opłatą za powołanie, jeżeli główny przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu wraz z subupoważnionym przedstawicielem. Może to być spotkanie faktyczne, np. zewnętrzne przeprowadzenie dowodu i przesłuchanie świadków w pobliżu głównego upoważnionego przedstawiciela. Opłata za powołanie obowiązuje również upoważnionego przedstawiciela, jeżeli po powołaniu zawrze on pisemną ugodę z przeciwnikiem (patrz Nota 1 nr 1 do nr 3104 VV RVG). Bardziej prawdopodobne jest jednak, że główny upoważniony przedstawiciel odbył spotkania ze stroną przeciwną i w związku z tym zarobił już na uiszczeniu opłaty za powołanie (por. Wstępny 3 ust. 3 ust. 3 VV RVG). Podwójna opłata porównawcza W większości przypadków opłata porównawcza jest również podwójna. Główny upoważniony przedstawiciel może pobierać opłatę rozliczeniową przed, w trakcie i po spotkaniu wraz z subupoważnionym przedstawicielem. W jaki sposób główny upoważniony przedstawiciel może uzyskać opłatę rozliczeniową przed powołaniem i wspólnie z subupoważnionym przedstawicielem? Przedstawiciel prawny pobiera opłatę rozliczeniową przed powołaniem, jeżeli przekaże pełnomocnikowi wyznaczającemu wytyczne, na podstawie których przedstawiciel następnie zawiera umowę podczas powołania. Ponieważ nikt nie wyśle ​​wyznaczonego przedstawiciela na rozprawę sądową bez instrukcji dotyczących ugody, prawie zawsze zostanie naliczona opłata za ugodę. Podobnie współpraca ze strony pełnomocnika ds. sporów przed wyznaczeniem jest wystarczająca, jeżeli bierze on udział w negocjacjach ugodowych, które przed powołaniem nie prowadzą już do żadnego rezultatu, a odpowiednie porozumienie zostaje osiągnięte dopiero podczas powołania. Dzieje się tak dlatego, że jakikolwiek udział w negocjacjach dotyczących umowy jest wystarczający do uzyskania opłaty rozliczeniowej, chyba że udział głównego przedstawiciela nie był przyczyną rozliczenia (patrz Nota 2 do nr 1000 VV RVG). Jednak generalnie tak nie będzie. W jaki sposób główny przedstawiciel może uzyskać opłatę rozliczeniową podczas powołania i wraz z przedstawicielem powołanym? Poprzez prostą i oczywistą rozmowę telefoniczną. Pełnomocnik ds. sporów uczestniczy również w rozliczeniu, jeżeli pełnomocnik ds. powołania konsultuje się telefonicznie ze współpracownikiem w przerwie w negocjacjach. Również w tym przypadku przedstawiciel prawny zostaje obciążony opłatą umowną, ponieważ brał udział w negocjacjach umowy, a tym samym w ich zawarciu, poprzez rozmowę telefoniczną z pełnomocnikiem (zob. Wyższy Sąd Krajowy w Monachium, postanowienie z dnia 28 lutego 2007 r. – sygn. akt 11 W 644/07). W jaki sposób główny agent może zarabiać na rozliczeniu po spotkaniu i wspólnie z subagentem?

Jeżeli przedstawiciel ustawowy zawrze ugodę zgodnie z § 278 § 6 ZPO po wynegocjowaniu przez pełnomocnika w trakcie powołania propozycji ugody, zarówno główny pełnomocnik, jak i subumocniony pełnomocnik otrzymują wynagrodzenie ugodowe.

Możliwość zwrotu

Jeżeli zostanie stwierdzona potrzeba wyznaczenia przedstawiciela, należy zwrócić również wszystkie opłaty poniesione w związku z powołaniem przedstawiciela. Dotyczy to nie tylko dodatkowej połowy opłaty procesowej zgodnie z nr 3401 VV RVG, ale także podwójnych opłat za nominacje i ugodę (por. Wyższy Sąd Krajowy w Monachium: postanowienie z 7 listopada 2007 r. – 11 W 1957/07). Konieczność powołania przedstawiciela reguluje § 91 ZPO. Koszty subupoważnionego przedstawiciela są niezbędnymi kosztami sporu prawnego, o ile poniesione opłaty zaoszczędziły koszty podróży głównego upoważnionego przedstawiciela na spotkania, które w przeciwnym razie zostałyby poniesione (por. BGH NJW 2003, 898). Koszty osoby subupoważnionej mogą przekroczyć zaoszczędzone koszty podróży nawet o 10% (por. BGH NJW 2003, 898). Orzecznictwo to koresponduje z orzecznictwem dotyczącym zwrotu kosztów podróży przedstawiciela prawnego, gdyż przedstawiciel prawny może odbyć podróż tylko wówczas, gdy można przyjąć, że koszty podróży nie są wyższe niż koszty osoby subumocowanej powiększonej o 10 % (por. Zöller § 91 ZPO Rn. 13) . Zakres, w jakim poniesione opłaty są faktycznie fakturowane klientowi, chyba że druga strona musi za nie zapłacić, pozostaje w gestii głównego przedstawiciela.