Prawo znaków towarowych

Prawo znaków towarowych obejmuje komercyjną ochronę marek, ale także m.in. ochronę symboli firmowych (branding), oznaczeń geograficznych pochodzenia, domen internetowych czy nazw.

Zgodnie z art. 3 I ustawy o znakach towarowych znakami towarowymi są wszelkie oznaczenia umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W prawie znaków towarowych znakami mogą być np.: słowa, litery, dźwięki, kształty, wzory trójwymiarowe czy kolory. W prawie znaków towarowych rozróżnia się przede wszystkim słowne i graficzne znaki towarowe, chociaż możliwe są ich kombinacje.

Aby uzyskać ochronę znaku towarowego, należy co do zasady zarejestrować swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym (DPMA) i dokonać jego rejestracji. Ochrona krajowego znaku towarowego może również nastąpić na gruncie prawa znaków towarowych poprzez długotrwałe używanie znaku towarowego w obrocie prawnym i uzyskanie wysokiego stopnia rozpoznawalności. Aby uzyskać ogólnounijną ochronę znaku towarowego, można zarejestrować tzw. wspólnotowy znak towarowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ochrona znaku towarowego wykraczająca poza granice UE możliwa jest także na podstawie prawa znaków towarowych, tzw. znaku towarowego IR.

Marka jest chroniona na mocy prawa znaków towarowych nie tylko przed markami identycznymi, ale także przed markami podobnymi, co wiąże się z ryzykiem pomyłki. Należy zaznaczyć, że ochroną na mocy prawa znaków towarowych objęte są wyłącznie towary i usługi, dla których znak towarowy został zarejestrowany. Okres ochrony znaku towarowego zgodnie z prawem znaków towarowych wynosi zazwyczaj 10 lat, ale w razie potrzeby może zostać przedłużony.

Themengebiete im Markenrecht sind beispielsweise:

  • Procedura rejestracyjna (krajowa, europejska, międzynarodowa)
  • Ładna klasyfikacja znaku towarowego
  • Ochrona znaku towarowego
  • Badania tożsamości i podobieństwa
  • Eksploatacja marek
  • Zadośćuczynienie lub inne roszczenia
  • Ostrzeżenie w prawie dotyczącym znaków towarowych
  • Marki i domeny internetowe

Abschluss

Prawo znaków towarowych reguluje przede wszystkim ustawa o znakach towarowych, ale także m.in. BGB i UWG. Na poziomie UE w prawie znaków towarowych warto szczególnie wspomnieć o dyrektywie w sprawie znaków towarowych (89/104/EWG), podobnie jak na poziomie międzynarodowym madryckiej umowie o znakach towarowych (MMA).

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa znaków towarowych.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa znaków towarowych: