Prawo rolne składa się z wielu podobszarów, tradycyjnie przede wszystkim prawa rolnego. Do prawa rolnego zalicza się także prawo leśne, ochronę odmian roślin, rybołówstwo, łowiectwo i prawo zwierząt.

Nie jest to koncepcyjnie samodzielna dziedzina prawa. Obejmuje raczej różnorodne regulacje prawne, które są istotne dla przedsiębiorstw rolnych i można je znaleźć w wielu różnych obszarach prawnych. Regulacje z zakresu prawa rolnego można znaleźć zarówno w prawie cywilnym, publicznym, jak i prawie karnym w różnorodnych tekstach prawnych, takich jak Kodeks cywilny, ustawa o obrocie nieruchomościami, federalna ustawa o kontroli imisji i wielu innych.

Wesentliche Gebiete und Vorschriften im Agrarrecht sind unter anderem:

 • Szczególne przepisy rolne w prawie spadkowym i rodzinnym
 • Prawo dzierżawy gruntów i prawo obrotu nieruchomościami rolnymi
 • Rodzaje umów specyficznych dla rolnictwa
 • Prawo odpowiedzialności za produkt
 • Specjalne przepisy prawa socjalnego i prawa pracy dot
 • Farmy
 • Specjalne przepisy konstrukcyjne i emisyjne dla
 • Farmy
 • Prawo leśne, prawo łowieckie i prawo rybołówstwa
 • Prawo przyrody i ochrony zwierząt, prawo hodowli zwierząt
 • Ustawa o pomocy rolnej
 • Prawo karne i wykroczenia administracyjne dotyczące rolnictwa

Helping Injured Car Accident Victims since 1982

Prawo rolne służy przede wszystkim ochronie rolnictwa i przedsiębiorstw rolnych, ale także zapewnieniu jakości produktów rolnych. W żadnej innej branży ustawodawca nie ujednolicił tak wielu specjalnych przepisów, jak w przypadku rolnictwa. Ponadto prawo rolne kształtowane jest przez liczne regulacje unijne.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu prawa rolnego.

Polecamy również następujące strony na ten temat:

Niemiecka Unia Prawa Rolnego

Grupa Robocza ds. Prawa Rolnego

Niemiecki Związek Rolników