Prawo opiekuńcze reguluje pomoc dla osób dorosłych, które ze względu na chorobę psychiczną lub niepełnosprawność fizyczną, umysłową lub emocjonalną nie są już w stanie samodzielnie kierować swoimi sprawami prawnymi. (patrz § 1896 BGB)

Wielu dorosłych, zwłaszcza osoby starsze w Niemczech, potrzebuje wsparcia w różnych obszarach życia, takich jak zarządzanie majątkiem czy sprawy mieszkaniowe, ponieważ nie są już w stanie samodzielnie poradzić sobie z tą sytuacją z powodu deficytów psychicznych lub fizycznych. Dla takich osób należy wyznaczyć opiekuna prawnego z zakresu prawa opiekuńczego, który zazwyczaj zajmuje się sprawami prawnymi danej osoby jako jej przedstawiciel prawny.

Beispiele für die Aufgabenfelder eines Betreuers im Betreuungsrecht sind:

  • Ustalenie miejsca zamieszkania
  • Reprezentacja przed organami, sądami i innymi instytucjami publicznymi
  • Troska o bogactwo
  • Opieka zdrowotna
  • Telekomunikacja i ruch pocztowy
  • Sprawy mieszkaniowe

Abschluss

Zakres czynności kuratora określa właściwy sąd opiekuńczy w prawie opiekuńczym. Dobro osoby objętej opieką powinno zawsze znajdować się na pierwszym miejscu w prawie opiekuńczym, dlatego powinna ona podejmować decyzje i działać w miarę możliwości niezależnie. Z tego powodu osoba pozostająca pod opieką na mocy prawa opiekuńczego z reguły pozostaje zdolna do czynności prawnych; tylko w wyjątkowych przypadkach prawo opiekuńcze stanowi, że dla jej ochrony wymagana jest zgoda opiekuna w niektórych obszarach odpowiedzialności. (patrz § 1903 BGB). Ponadto zgodnie z prawem opiekuńczym nie można wyznaczyć opiekuna wbrew wolnej woli zainteresowanej osoby.

Systematisch stellt das Betreuungsrecht einen Teil des Familienrechts dar. Treść regulują §§ 1896 i nast. BGB. Postępowanie w prawie opiekuńczym jest zasadniczo uregulowane w art. 271 i nast. FamFG.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa opiekuńczego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa opiekuńczego: