Prawo odszkodowawcze

Przez szkodę w rozumieniu prawnym rozumie się niezamierzoną utratę majątku na skutek określonego zdarzenia zewnętrznego. Prawo dotyczące odszkodowań określa, jakie szkody muszą zostać zrekompensowane, w jakim zakresie i przez kogo. Roszczenia odszkodowawcze mogą wynikać z przepisów prawa lub umowy.

Choć roszczenia odszkodowawcze często postrzegane są jako załącznik do odpowiednich dziedzin prawa (np. wypadki przy pracy), zawsze pojawiają się najważniejsze pytania: Czy sprawca działał przez zaniedbanie, czy też celowo? Jak oszacować szkody? Jakie dowody musi przedstawić która strona? Czy poszkodowany dopuścił się współudziału lub czy naruszył obowiązek złagodzenia szkody? Czy poszkodowany ma świadczenia, które należy uwzględnić oprócz poniesionej szkody? Czy w sporze prawnym występują szczególne cechy proceduralne?

Ponieważ odpowiedzi na te pytania opierają się na tych samych lub co najmniej podobnych kryteriach w różnych kontekstach regulacyjnych, sensowne jest podsumowanie „prawa o odszkodowaniach” z różnych kontekstów regulacyjnych.

Na naszym portalu Schadenssatz.net znajdziesz szczegółowe informacje, wyroki i opinie z zakresu prawa odszkodowawczego, w tym na następujące tematy:

UTRATA ZYSKA, DODATKOWE KOSZTY, KOSZTY OPIEKI, ODSZKODOWANIE BÓLU, SZKODY UTRZYMANE, UTRATA ZAROBKÓW

Jako pokrzywdzony możesz skorzystać z doświadczenia Kancelarii STEINWACHS w tym zakresie.

Odpowiedzialny za treść strony Pełnomocnik ds. prawa odszkodowawczego Hamburg Berlin Brema: Adwokat Stephan Steinwachs (adwokat Hamburg Berlin Brema)”