Prawo odpowiedzialności za produkt

Ustawa o odpowiedzialności za produkt reguluje odpowiedzialność cywilną producentów za produkty, które wprowadzają na rynek.

W prawie odpowiedzialności za produkty odpowiedzialność producentów za produkty wynika z jednej strony z ogólnych przepisów prawa deliktowego, tzw. „odpowiedzialności producenta”. Producent produktu podlega obowiązkom bezpieczeństwa ruchu drogowego, przed wprowadzeniem produktu na rynek musi dokładnie sprawdzić, czy nie występują zagrożenia wynikające z jego stosowania. Odpowiedzialność wynika zatem z artykułów 823 i nast. Kodeksu cywilnego. W orzecznictwie wyodrębniono grupy przypadków w prawie odpowiedzialności za produkt w zakresie odpowiedzialności deliktowej producenta: błędy projektowe, błędy produkcyjne, błędy w instrukcjach, błędy w obserwacji produktu. W prawie odpowiedzialności za produkt ulga dla producenta jest zwykle możliwa tylko w przypadku wad produkcyjnych, pod warunkiem, że producent udowodni, że była to jedynie „wyjątek”.

Ustawodawca stworzył natomiast ustawę o odpowiedzialności za produkt, która ma służyć implementacji unijnej dyrektywy mającej na celu ujednolicenie prawa odpowiedzialności za produkt na poziomie europejskim. W odróżnieniu od odpowiedzialności deliktowej producenta, odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt jest niezależna od winy. Ustawa o odpowiedzialności za produkt zawiera jednak kilka wyłączeń odpowiedzialności producenta, patrz sekcja 1 II ProdHaftG i zawiera pewne słabości w porównaniu z odpowiedzialnością deliktową w prawie odpowiedzialności za produkt (np. maksymalny limit odpowiedzialności lub udział własny w przypadku szkód majątkowych) .

W prawie odpowiedzialności za produkt bierze się pod uwagę nie tylko samego producenta, ale także quasi-producenta, importera z krajów trzecich lub dostawcę, patrz rozdział 4 ProdHaftG.

Zu den zentralen Themen im Produkthaftungsrecht gehören unter anderem:

  • Zdecentralizowany dowód zwolnienia z odpowiedzialności za produkt
  • Grupy przypadków wad produktu
  • Zakres odpowiedzialności (odszkodowanie, zadośćuczynienie za ból i cierpienie itp.)
  • Wycofanie produktów
  • Błąd organizacyjny
  • Odwrócenie ciężaru dowodu w prawie odpowiedzialności za produkt

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa odpowiedzialności za produkt.

Polecamy również poniższe strony dotyczące prawa odpowiedzialności za produkt