PRAWO łowieckie

Prawo łowieckie obejmuje wszelkie regulacje prawne dotyczące polowań. Należy je przypisać przede wszystkim prawu publicznemu, choć regulacje mające znaczenie dla prawa łowieckiego odnaleźć można także w prawie cywilnym czy karnym.

Ustawodawca definiuje prawo do polowania jako wyłączne uprawnienie do trzymania, polowania i przywłaszczania sobie dzikich zwierząt podlegających prawu łowieckiemu (zwierzyny łownej) na określonym obszarze. Prawo do polowania wiąże się z obowiązkiem pilnowania, por. § 1 BJagdG.

Prawo łowieckie służy zatem w szczególności ochronie gatunków i zachowaniu różnorodności biologicznej dzikiej populacji. Aby móc polować na terenie Niemiec wymagane jest zezwolenie publiczne, tzw. licencja łowiecka. Należy o to wystąpić we właściwym urzędzie łowieckim. Oprócz 18. roku życia warunkiem uzyskania prawa łowieckiego jest m.in. zdanie egzaminu myśliwskiego.

Prawa do polowań są także bezpośrednio powiązane z własnością nieruchomości. Na dużych posesjach prawo do polowań z reguły przysługuje właścicielowi nieruchomości (tzw. prywatny okręg łowiecki). Na mniejszych posesjach działają gminne obwody łowieckie (spółdzielnie łowieckie).

Zu den wesentlichen Themengebieten im Jagdrecht gehören unter anderem:

  • Test Huntera
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za polowanie
  • Licencja na polowanie
  • Stowarzyszenia łowieckie
  • Sezony łowieckie/sezony zamknięte
  • Sporządzanie umów w prawie łowieckim, w szczególności umów dzierżawy myślistwa
  • Odniesienia do prawa dotyczącego broni w prawie łowieckim
  • Uszkodzenie gry
  • Przestępstwa łowieckie i wykroczenia administracyjne

Abschluss

Prawo łowieckie jest regulowane przede wszystkim w publicznym federalnym prawie łowieckim i stanowym prawie łowieckim. Szeroka gama regulacji istnieje również w prawie cywilnym (np. §§ 90a, 960 BGB) lub karnym (np. § 292 StGB).

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa łowieckiego.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa łowieckiego: