Utworzenie grupowej rady zakładowej

Utworzenie grupowej rady zakładowej

Zgodnie z § 54 ust. 1 zdanie 1 w związku z § 54 ust. 2 BetrVG grupową radę zakładową można utworzyć dla grupy na mocy uchwał ogólnych rad zakładowych oraz, w określonych przypadkach, rad zakładowych. Ustawa o konstytucji zakładowej sama w sobie nie określa, kiedy istnieje grupa i jakie spółki do niej należą. Artykuł 54 (1) BetrVG odsyła w tym zakresie do artykułu 18 (1) AktG.

W prawie zakładowym nie ma niezależnej koncepcji grupy. Uchwałą z dnia 14 lutego 2007 r. ( 7 ABR 26/06 ) Siódmy Senat zdecydował, że utworzenie zbiorowej rady zakładowej zgodnie z § 54 ust. 1 zdanie 1 BetrVG jest możliwe tylko wtedy, gdy nie tylko spółki skupione w ramach jednej spółki zarząd, ale także spółka-matka ma swoją siedzibę w Niemczech.

W wielostopniowej grupie, w której spółka dominująca ma siedzibę za granicą, grupową radę zakładową można utworzyć także dla spółek zlokalizowanych w Niemczech, jeżeli zagraniczna spółka dominująca w znaczący sposób wykorzystuje swoje uprawnienia kierownicze, natomiast rolę organu pełni spółka zależna z siedzibą w Niemczech. szef podgrupy krajowej istotne zadania zarządcze w sprawach kadrowych, społecznych i gospodarczych w dalszym ciągu wykonują samodzielnie podległe spółki. Jednakże poza brzmieniem § 54 ust. 1 zdanie 1 BetrVG nie można utworzyć rady zakładowej grupy, jeżeli spółka dominująca grupy ma swoją siedzibę za granicą, a w Niemczech nie ma innego (częściowego) zarządu grupy.

Wymogi dotyczące dalszego szkolenia prawniczego nie są spełnione. Artykuł 54 ust. 1 BetrVG nie zawiera żadnej niezamierzonej luki prawnej w przypadku spółek-matek zlokalizowanych za granicą. Z jednej strony ustawodawca dość świadomie odstąpił od regulacji podgrupowych porównywalnych z art. 5 ust. 3 MitbestG w statucie zakładowym. Ponadto siedziba spółki dominującej za granicą nie prowadzi do utraty przez pracowników praw partycypacyjnych w zakresie współdecydowania o spółce, a jedynie do ich przeniesienia na inny szczebel w spółkach powiązanych. W tym przypadku prawa uczestnictwa zgodnie z BetrVG wykonują centralne rady zakładowe i rady zakładowe spółek należących do grupy.