Rozwiązanie zgodnie z § 78a BetrVG

Rozwiązanie zgodnie z § 78a BetrVG

Zgodnie z § 78a ust. 2 zdanie 1 BetrVG, stosunek pracy na czas nieokreślony uważa się za nawiązany pomiędzy stażystą będącym członkiem reprezentacji młodzieży i stażystów, radą zakładową lub jednym z innych organów statutowych tam wymienionych, a pracodawcą po stosunku przyuczania zawodowego, jeżeli stażysta przebywa w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed zakończeniem stosunku przyuczenia zawodowego, pracodawca zwraca się pisemnie z wnioskiem o kontynuację zatrudnienia.

Formalne i terminowe złożenie wniosku o kontynuację zatrudnienia powoduje z mocy prawa nawiązanie stałego stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w zawodzie szkoleniowym. Pracodawca może wystąpić do sądu pracy o rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego zgodnie z tym przepisem nie później niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia stosunku pracy, jeżeli istnieją fakty, na podstawie których, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie można oczekiwać, że będzie nadal działać.

Uchwałą z dnia 15 listopada 2006 r. ( 7 ABR 15/06 ) Siódmy Senat potwierdził swoje wcześniejsze orzecznictwo, że obowiązek kontynuowania pracy zgodnie z art. 78a ust. 2 BetrVG wymaga istnienia wolnego, stałego miejsca pracy w firmie szkoleniowej. Badanie przez pracodawcę możliwości kontynuacji zatrudnienia zgodnie ze szkoleniem ogranicza się zatem do firmy szkoleniowej. Pracodawca ma jednak obowiązek dalszego zatrudniania stażysty w sposób inny niż określony w § 78a ust. 2 BetrVG ma obowiązek przestrzegać warunków pracy, jeżeli stażysta, przynajmniej alternatywnie, zgodził się na pracę w zmienionych warunkach pracy.

Stażysta, który w przypadku braku odpowiedniej do szkolenia możliwości dalszego zatrudnienia ma także inne możliwości zatrudnienia, niż te, o których mowa w § 78a ust. 2 BetrVG, po odmowie przyjęcia zgodnie z § 2 BetrVG należy powiadomić pracodawcę w przypadku stosunku pracy w firmie szkoleniowej. § 78a ust. 1 BetrVG o chęci podjęcia stosunku pracy na zmienionych warunkach umownych. Oświadczenie o zgodzie w postępowaniu sądowym nie jest wystarczające. Stażysta nie może ograniczyć się do wyrażenia zgody na wszystkie możliwe stanowiska pracy lub dołączyć do oświadczenia chęci zastrzeżenie. Musi raczej opisywać zamierzoną możliwość zatrudnienia w sposób tak szczegółowy, aby pracodawca mógł zobaczyć, jak stażysta wyobraża sobie swoją przyszłą pracę. Jeżeli umowa o pracę zostanie zawarta po złożeniu oświadczenia woli, utworzenie stosunku pracy zgodnie z § 78a BetrVG zostaje zniesione lub zmienione, jeżeli zgoda zostanie zawarta po zdaniu egzaminu końcowego.

Jeżeli stażysta odmówi alternatywnego zatrudnienia zaproponowanego mu przez pracodawcę, może złożyć wniosek w kolejnym postępowaniu zgodnie z § 78 ust. 4 BetrVG nie twierdzi, że zatrudnienie jest uzasadnione dla pracodawcy. Jeżeli stażysta zadeklarował chęć podjęcia pracy w innym miejscu w firmie szkoleniowej, pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy jest to dla niego możliwe i uzasadnione. Jeżeli nie przeprowadzi badania lub niesłusznie odmówi takiej możliwości i zasadności, może to zrobić zgodnie z § 78a ust. 2 BetrVG nie przestrzega § 78a ust. 4 BetrVG należy rozpuścić.