Płeć

Zgodnie z decyzją Senatu IX z dnia 14 sierpnia 2007 roku ( 9 AZR 943/06 ) pracodawca regularnie narusza zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, jeżeli przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych, kierując się płcią pracownika, skutkuje lepszym stanowiskiem poszczególnych pracowników bez zmiany treści zakresu odpowiedzialności wyłączonego pracownika uwzględnia się na jego koszt. Dotyczy to m.in. B. przy doborze zatrudnionych nauczycieli, którym przyznaje lepszą pozycję w sprawach emerytalnych i zasiłkowych w formie tzw. umów o pracę na wzór urzędnika państwowego, bez zmiany zakresu ich odpowiedzialności. Można założyć dyskryminację ze względu na płeć, jeśli nierówne traktowanie prawne jest powiązane z płcią. Nie ma znaczenia, czy istotne były także inne przyczyny.

Jeżeli odmienne traktowanie nie jest uzasadnione obiektywną przyczyną, mamy do czynienia z naruszeniem zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Zgodnie z art. 611a ust. 1 zdanie 2 i 3 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), obowiązującym do 17 sierpnia 2006 r., odmienne traktowanie było dopuszczalne, jeżeli określona płeć była niezbędnym warunkiem wykonywania danej czynności lub jeżeli odmienne traktowanie leczenie opierało się na obiektywnych przyczynach, które nie były uzasadnione płcią. Od 18 sierpnia 2006 roku zakaz dyskryminacji ze względu na płeć został uregulowany w § 1 Zm. 3, § 7 ust. 1 AGG. Naruszając § 611a ust. 1 zdanie 1 BGB, pracodawca zawsze narusza prawo do równego traktowania wynikające z prawa pracy. Jeżeli pracodawca reaguje na odejście dwóch nauczycieli proponując zawarcie umowy o pracę na wzór urzędnika, proponowane umowy nie stanowią umów indywidualnych, które są wyłączone z zakresu zasady równego traktowania w celu ochrony wolności kontrakt.

Chcąc związać nauczycieli poprzez zawarcie umów o zmianę, pracodawca działa według zasady uogólniającej. Naruszenie zasady równego traktowania w prawie pracy powoduje, że pracownikowi znajdującemu się w niekorzystnej sytuacji przysługuje prawo do potrąconego świadczenia, a tym samym do zawarcia umowy o pracę na wzór umowy o pracę urzędnika państwowego.