Ciężka niepełnosprawność

Zgodnie z brzmieniem § 81 ust.2 zdanie 1 SGB IX, które weszło w życie 1 lipca 2001 r., przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność przy nawiązywaniu stosunku pracy chronione są wyłącznie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby o równym statusie. Dopiero poprzez art. 1 § 1 w związku z § 7 ust. 1 ustawy wdrażającej dyrektywy europejskie w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania z dnia 14 sierpnia 2006 r. (AGG), która weszła w życie 18 sierpnia 2006 r., następuje dalsze wprowadzono zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

W przeciwieństwie do dalszego obowiązywania zakazu zawartego w § 81 ust. 2 zdanie 1 SGB IX zgodnie z art. 3 ustawy, dotyczy to nie tylko osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i osób o równym statusie, ale wszystkich innych niepełnosprawnych pracowników. W wyroku z dnia 3 kwietnia 2007 r. (- 9 AZR 823/06 -) Dziewiąty Senat zdecydował, że pracodawca publiczny, zgodnie z interpretacją prawa wspólnotowego art. 81 ust. 2 zdanie 1 SGB IX, jest nie mogła tego robić już przed wejściem w życie AGG. Osoba ubiegająca się o stanowisko w służbie publicznej jest dyskryminowana ze względu na swoją niepełnosprawność (GdB 40). Przyjmując ten przepis, niemiecki ustawodawca w niewystarczającym stopniu zastosował się do Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe dla osiągnięcia równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Dyrektywa wymagała wprowadzenia ogólnych ram zwalczania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w zatrudnieniu i pracy do 2 grudnia 2003 r. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości termin „niepełnosprawność” w znaczeniu: Zgodnie z dyrektywą każde ograniczenie, które można przypisać upośledzeniu fizycznemu, psychicznemu lub psychicznemu i które stanowi długoterminową przeszkodę w uczestnictwie w życiu zawodowym. Dopiero wraz z wejściem w życie § 1 i § 7 ust. 1 AGG Republika Federalna Niemiec wypełniła swój obowiązek wdrożenia tej dyrektywy. Jednakże obowiązek stosowania prawa zgodnie z prawem wspólnotowym wymaga, aby zakaz dyskryminacji zawarty w § 81 ust. 2 zdanie 1 SGB IX był stosowany bez ograniczeń w stosunku do wszystkich pracowników niepełnosprawnych przez okres po upływie okresu wdrożenia do dnia AGG wchodzi w życie. Mogą zatem dochodzić roszczenia o odszkodowanie zgodnie z § 81 ust. 2 zdanie 2 nr 2 SGB IX, stara wersja.