Kamu hukukunun bir parçası olan anayasa hukuku, Almanya’da devletin örgütlenmesini ve temel hakları etkileyen düzenlemeleri içerir.

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin temel temel düzeni olan anayasa, normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alır ve bu nedenle diğer tüm yasalardan önceliklidir. Almanya’da anayasa ve anayasa hukuku, özellikle Temel Kanun’da (GG) standartlaştırılmıştır. Alman eyaletinin federal yapısı nedeniyle her federal eyaletin de kendi anayasası vardır.

Bir yandan anayasa hukuku devletin yapısını ve teşkilatını düzenler. Devletin örgütlenmesi, devletin yapısı ve organları ile devlet organları arasındaki hukuki ilişkileri ilgilendirmektedir. Anayasa hukukunda anayasal organlar öncelikle Federal Meclis, Bundesrat, Federal Hükümet, Federal Başkan ve Federal Anayasa Mahkemesi’nden oluşur. Anayasa hukuku ayrıca yasama organı tarafından yürürlükten kaldırılamayacak veya değiştirilemeyecek kadar önemli olan devletin temel yapısal ilkelerini de düzenlemektedir (Madde 79 Paragraf 3 GG).

Zu den elementaren Staatstrukturprinzipien gehören im Verfassungsrecht:

  • Hukukun üstünlüğü ilkesi
  • Demokrasi ilkesi
  • Cumhuriyet
  • Federal devlet (federalizm)
  • Refah devleti

Abschluss

Öte yandan anayasa hukuku, devlet ile vatandaşları arasındaki ilişkiyi (temel haklar) düzenler. Temel haklar Temel Kanunun 1 ila 20. maddelerinde düzenlenmiştir. Anayasa hukukunda bunlar özellikle vatandaşların devlet müdahalesine karşı kendilerini savunma hakları olarak anlaşılmaktadır. Tüm temel hakların başlangıç ​​noktası, diğer temel haklarla somutlaştırılan ve devletin anayasa hukukuna her zaman müdahalesinin sınırı olan Temel Kanunun 1. maddesindeki insan onurudur.

İlerleyen sayfalarda sizlere anayasa hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca anayasa hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: