Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne jako część prawa publicznego obejmuje regulacje mające wpływ na organizację państwa i prawa podstawowe w Niemczech.

Konstytucja, jako elementarny porządek podstawowy Republiki Federalnej Niemiec, stoi na szczycie hierarchii norm i dlatego ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi ustawami. Konstytucja i prawo konstytucyjne w Niemczech są ujednolicone, szczególnie w Ustawie Zasadniczej (GG). Ze względu na federalną strukturę państwa niemieckiego każdy kraj związkowy ma również własną konstytucję.

Z jednej strony prawo konstytucyjne reguluje strukturę i organizację państwa. Organizacja państwa dotyczy struktury państwa i jego organów oraz stosunków prawnych pomiędzy organami państwa. W prawie konstytucyjnym do organów konstytucyjnych zalicza się przede wszystkim Bundestag, Bundesrat, Rząd Federalny, Prezydenta Federalnego i Federalny Trybunał Konstytucyjny. Prawo konstytucyjne reguluje także elementarne zasady strukturalne państwa, które mają tak ogromne znaczenie, że ustawodawca nie może ich uchylić ani zmienić (art. 79 ust. 3 GG).

Zu den elementaren Staatstrukturprinzipien gehören im Verfassungsrecht:

  • Zasada praworządności
  • Zasada demokracji
  • Republikvc
  • Stan federalny (federalizm)
  • państwo opiekuńcze

Abschluss

Z drugiej strony prawo konstytucyjne reguluje relacje państwo – obywatele (prawa podstawowe). Prawa podstawowe uregulowane są w art. 1–20 Ustawy Zasadniczej. W prawie konstytucyjnym rozumie się je w szczególności jako prawo obywateli do obrony przed ingerencją państwa. Punktem wyjścia wszystkich praw podstawowych jest godność człowieka określona w art. 1 Ustawy Zasadniczej, która znajduje uzasadnienie w pozostałych prawach podstawowych i stanowi zawsze granicę ingerencji państwa w prawo konstytucyjne.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa konstytucyjnego

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa konstytucyjnego: