Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej obejmują wszystkie przepisy prawne dotyczące praw własności przemysłowej (np. patenty, znaki towarowe itp.). Do obszaru ochrony własności intelektualnej zalicza się także prawo konkurencji.

Ochrona własności intelektualnej ma na celu zasadniczo ochronę własności intelektualnej przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie i związaną z tym komercyjną użytecznością własnego dorobku i twórczości intelektualnej.

Zu den gewerblichen Schutzrechten im Bereich gewerblicher Rechtsschutz gehören im Einzelnen:

  • Patenty (ochrona wynalazków)
  • Znaki towarowe (ochrona nazw produktów)
  • Wzór użytkowy (ochrona wynalazków – „mały patent”)
  • Wzory (ochrona wzorów estetycznych)
  • Ochrona półprzewodników (ochrona trójwymiarowych struktur półprzewodników)
  • Ochrona odmian roślin (ochrona nowo odkrytych odmian roślin)

Abschluss

Aby uzyskać ochronę dla danej twórczości intelektualnej, zwykle konieczna jest rejestracja we właściwym organie (np. Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych – DPMA) w obszarze ochrony własności intelektualnej. W niektórych przypadkach ochronę można uzyskać po prostu korzystając z niej w obrocie prawnym.

Obszar ochrony własności intelektualnej jest uregulowany w licznych przepisach krajowych (m.in. ustawa o patencie, ustawa o znakach towarowych, ustawa o wzorach użytkowych itp.). Ochronę własności intelektualnej charakteryzuje także duża liczba przepisów europejskich i międzynarodowych, np. Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Rozporządzenie (WE) nr 40/94), Europejska Konwencja o patencie (EPC) czy Porozumienie madryckie w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych (MMA).

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu praw własności intelektualnej.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce praw własności intelektualnej: