Prawo egzaminacyjne

Prawo egzaminacyjne jest częścią prawa administracyjnego i ma wpływ na wszystkie przepisy prawne, które dotyczą w szczególności przeprowadzania organizowanych przez państwo i regulowanych prawnie egzaminów i ocen osiągnięć egzaminacyjnych w Niemczech.

Egzaminy z prawa egzaminacyjnego obejmują te związane z zawodem. Prawo do egzaminowania opiera się na podstawowym prawie do wolności zawodowej (art. 12 Ustawy Zasadniczej), ponieważ egzaminy są szczególnie istotne dla późniejszego wyboru i praktyki zawodowej, a nieprawidłowe egzaminy lub oceny egzaminacyjne w prawie egzaminacyjnym stanowią zatem ingerencję z wolnością zawodu.

Zu den Prüfungen im Prüfungsrecht gehören unter anderem:

  • Egzamin maturalny
  • Egzamin magisterski
  • Oceny służby cywilnej
  • Egzaminy uniwersyteckie
  • Prace uniwersyteckie (np. egzamin państwowy, dyplom, praca licencjacka, magisterska)
  • Rozprawa doktorska lub habilitacja

Jeżeli egzamin nie zostanie przeprowadzony prawidłowo (np. egzaminator jest stronniczy) lub jego przebieg zostanie nieprawidłowo oceniony zgodnie z prawem egzaminacyjnym, prawo do skutecznej ochrony prawnej na podstawie art. 19 Ustawy Zasadniczej wymaga możliwości podjęcia działań przeciwko te błędy.

W zależności od kraju związkowego zdający może wnieść sprzeciw wobec decyzji o egzaminie lub wystąpić na drogę sądową bezpośrednio przed sądem administracyjnym, a tym samym poddać ocenie sądu kontrolę przebiegu egzaminu.

Abschluss

Prawo do egzaminów jest uregulowane w szczególności w federalnej ustawie ramowej o uniwersytetach, stanowych przepisach o postępowaniu administracyjnym, prawie uniwersyteckim i odpowiednich regulaminach egzaminacyjnych.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa audytu.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa audytu: