Prawo sprzedaży jest gałęzią prawa cywilnego i zasadniczo obejmuje wszystkie przepisy prawne, które wpływają na prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego przy zawieraniu umowy kupna.

Umowa kupna jest najczęściej zawieraną umową w życiu codziennym. Ustawodawca szczegółowo uregulował zatem prawo zakupu w art. 433 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z prawem sprzedaży umowę kupna można z reguły zawrzeć ustnie. Wyjątkiem są np. sprzedaż nieruchomości, która zgodnie z prawem sprzedaży wymaga poświadczenia notarialnego.

Przedmiotem umowy kupna jest zazwyczaj nieruchomość, czyli przedmioty fizyczne, ale sprzedażą mogą zająć się także inne przedmioty, takie jak prawa, np. wierzytelności. Na przykład zwierzęta mogą być również przedmiotem umowy kupna zgodnie z prawem sprzedaży, § 90a BGB.

Jednym z głównych problemów prawa sprzedaży są uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, które zasadniczo regulują, co się stanie, jeśli sprzedawca nie wykona usługi zgodnie z wymaganiami, czyli rzecz będzie miała wadę. W takim przypadku kupujący może np. żądać świadczenia uzupełniającego zgodnie z przepisami prawa sprzedaży lub odstąpić od umowy.

Prawo sprzedaży kształtuje w szczególności europejska dyrektywa w sprawie zakupu towarów konsumpcyjnych oraz liczne orzeczenia ETS wzmacniające ochronę konsumentów. Zakup towarów konsumpcyjnych jest uregulowany w § 474 i nast. BGB i zawiera szczególne regulacje dotyczące umowy kupna pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Sprzedawcy muszą także przestrzegać specjalnych przepisów prawa sprzedaży, tzw. zakup komercyjny uzupełniają przepisy zawarte w § 373 i nast. niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Kaufrecht sind beispielsweise folgende Bereiche:

  • Późniejsze spełnienie
  • rezygnacja
  • zmniejszenie
  • odszkodowanie
  • Gwarancja
  • Wyłączenie gwarancji
  • Zakup towarów konsumpcyjnych
  • Zatrzymanie tytułu
  • Obowiązek zgłoszenia reklamacji

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa sprzedaży.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa zakupów: