Prawo dostępu zgodnie z konstytucją pracy

Klejnota. § 46 Abs. 1 zdanie 1 BetrVG, przedstawiciele związku reprezentowanego w przedsiębiorstwie mogą brać udział w zebraniach zakładowych lub wydziałowych. Zgodnie z uchwałą Pierwszego Senatu z dnia 19 września 2006 r. ( 1 ABR 53/05 ), zrzeszenie pracowników, które nie kwalifikuje się do rokowań zbiorowych, nie ma takiego prawa dostępu na mocy statutu zakładowego. Związek w sensie Ustawy o konstytucji zakładów pracy jest wyłącznie stowarzyszeniem pracowników uprawnionym do rokowań zbiorowych. Termin związek jest także używany w tej ustawie w jego ogólnym znaczeniu. Zgodnie z tym związkami zawodowymi są stowarzyszenia pracowników, które mogą zawierać układy zbiorowe. Związki pracowników, którym brakuje władzy społecznej niezbędnej do rokowań zbiorowych, nie mogą zatem dochodzić praw, jakie Konstytucja Zakładów przyznaje związkom zawodowym. Dzieje się tak z ich Art. 9 ust. 3 GG gwarantowała swobodę działania oraz art. 3 ust. 1 Kompatybilny z GG. Uprawnienia związków zawodowych wynikające z Ustawy o Konstytucji Zakładów istnieją w interesie Statutu Zakładowego i przepisów dotyczących rokowań zbiorowych. Ich skuteczna realizacja wymaga nie tylko sprawnej organizacji, ale także chęci i umiejętności uwzględnienia złożonych powiązań i interakcji pomiędzy negocjacjami zbiorowymi a prawem konstytucyjnym. Ustawodawca mógł w typowy sposób przyjąć, że wystarczający dostęp do tego mają jedynie organizacje pracownicze, które kwalifikują się do rokowań zbiorowych. Senat odrzucił zatem wniosek pozataryfowego zrzeszenia pracowników związkowych, z którym chciał uzyskać od rady zakładowej okręgu wojewódzkiego Związku Usług Zjednoczonych obowiązek stosowania się do art. 46 ust. 1 BetrVG o umożliwieniu przedstawicielowi stowarzyszenia dostępu do zebrań zakładowych.