Przedsiębiorstwo jest uprawnione i zobowiązane do uczestniczenia w postępowaniach funduszu ubezpieczeń społecznych branży budowlanej, jeżeli w wymiarze czasu pracy świadczy głównie lub wyłącznie usługi budowlane w rozumieniu budowlanych układów zbiorowych, które zostały uznane za powszechnie obowiązujące. Decydującym czynnikiem dla oceny obowiązku wpłacania składek na rzecz Soka-Bau jest faktycznie wykonywana przez przedsiębiorstwo działalność – mierzona całkowitym wymiarem czasu pracy przedsiębiorstwa. Aspekty ekonomiczne, takie jak sprzedaż i zarobki lub kryteria prawa handlowego, nie są istotne. Każde przedsiębiorstwo należy oceniać oddzielnie ze względu na jego indywidualność; Ogólne zestawienie i cesja nie są zatem możliwe.

zasada

Każda firma budowlana może zostać zobowiązana do wniesienia wkładu do SOKA-BAU! Zakres układów zbiorowych ubezpieczeń społecznych w branży budowlanej, które uznano za powszechnie obowiązujące, obejmuje w zasadzie wszystkie zakłady branży budowlano-wykończeniowej i dlatego istnieje obowiązek uczestniczenia w systemie ubezpieczeń społecznych i tym samym opłacania składek na rzecz SOKA -BAU. SOKA-BAU to potoczna nazwa funduszu urlopowo-rekompensatowego dla branży budowlanej (ULAK) oraz dodatkowego funduszu emerytalnego dla branży budowlanej VVaG (ZVK). SOKA-BAU ma swoją siedzibę w Wiesbaden. Sąd Pracy w Wiesbaden jest odpowiedzialny za wszystkie procesy sądowe przeciwko firmom na Zachodzie, a Berlin na Wschodzie. Kasa urlopowa (ULAK) istnieje od 1949 roku. SOKA-BAU właściwie nie jest odpowiedzialna za bankructwa, tylko za świadczenia socjalne w budownictwie. Jednak rzeczywistość jest inna. Jednak przedsiębiorcom z sąsiednich branż skrót ten kojarzy się bardziej z zagrożeniem niż korzyściami społecznymi. W związku z wysokimi żądaniami dotyczącymi składek fundusz powoduje, że niczego niepodejrzewające firmy mają trudności z płatnościami. Przed właściwymi sądami pracy w Wiesbaden i Berlinie toczy się kilka tysięcy spraw przeciwko Soka-Bau. Żądania Soka-Bau często prowadzą do ruiny gospodarczej. Firmy są zdane na łaskę i bezsilne – prawnie nie mają szans w starciu z ZUS bez prawnika doświadczonego w branży Soka. Spółki świadczące inne komercyjne usługi budowlane w zależności od rodzaju i celu prowadzonej działalności oraz struktury operacyjnej. Do firm tych zaliczają się między innymi te, które wykonują następujące prace:

 • prace hydroizolacyjne przed wilgocią,
 • Zlecanie i prace melioracyjne, takie jak odwadnianie nieruchomości i terenów przeznaczonych do rekultywacji, w tym prace związane z oczyszczaniem rowów i fascynacją, układanie rurociągów melioracyjnych oraz budowa systemów spustowych i śluz,
 • Prace związane z usuwaniem azbestu na budynkach i ich częściach (np. usuwanie, utwardzanie, powlekanie wyrobami azbestowymi),
 • Prace osuszające budynki, czyli prace polegające na oddziaływaniu na konstrukcję muru w celu odwodnienia, w tym przy użyciu tworzyw sztucznych lub środków chemicznych oraz poprzez montaż kondensatorów,
 • Roboty betonowe i żelbetowe, w tym prace zabezpieczające i renowacyjne betonu oraz prace zbrojeniowe,
 • prace wiertnicze,
 • prace Budowlane studni,
 • Chemiczna konsolidacja gruntów,
 • Prace izolacyjne (izolacyjne) (np. izolacja cieplna, zimna, akustyczna, pochłanianie dźwięku, ulepszanie akustyki, prace wykończeniowe akustyczne) łącznie z mocowaniem podkonstrukcji,
 • Roboty ziemne (budowa dróg, rekultywacja terenu, rekultywacja terenu, budowa wałów przeciwpowodziowych, ochrona przeciwpowodziowa i lawinowa, budowa obiektów sportowych oraz budowa ekranów akustycznych i wzmocnień bocznych ciągów komunikacyjnych),
 • Prace jastrychowe (przy użyciu cementu, asfaltu, anhydrytu, magnezytu, gipsu, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów),
 • prace związane z budową elewacji,
 • Prefabrykowane prace budowlane: Instalowanie lub montaż prefabrykowanych elementów do budowy, naprawy, konserwacji lub modyfikacji budynków, a także produkcja prefabrykowanych elementów, jeżeli są one wykonywane głównie przez spółkę, inną spółkę tej samej spółki lub w ramach fuzji spółek – niezależnie od wybranej formy prawnej, zostać połączone lub włączone w funkcjonowanie co najmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego,
 • Prace rozpalania i budowy pieców,
 • Płytki, płyty i mozaiki, prace montażowe i układanie,
 • Prace spoinowe w budynkach, w szczególności spoinowanie okładzin murowych i połączeń elementów wbudowanych z murem oraz wszelkiego rodzaju złącza trwale elastyczne i trwale plastyczne,
 • Prace żelbetowe oraz murowanie i układanie pustaków szklanych,
 • prace związane z budową torów,
 • Produkcja nienadających się do składowania materiałów budowlanych, takich jak beton i mieszanki meblowe (beton towarowy i gotowa zaprawa), jeżeli większość wyprodukowanych materiałów budowlanych jest wykorzystywana na placach budowy przedsiębiorstwa produkcyjnego, innego przedsiębiorstwa tego samego spółki lub w ramach łączenia spółek – niezależnie od wybranej formy prawnej – na budowie spółki przewiduje się co najmniej jednego wspólnika uczestniczącego,
 • prace budowlane,
 • Prace zabezpieczające drewno na elementach,
 • Roboty związane z budową kanalizacji (budowa kanalizacji),
 • prace murarskie,
 • prace palowe,
 • Budowa rurociągów, inżynieria lądowa rurociągów, prace inżynieryjne związane z liniami kablowymi i tłoczenie gruntu,
 • Roboty związane z budową szybów i tuneli,
 • prace szalunkowe,
 • prace przy budowie komina,
 • Prace wybuchowe, rozbiórkowe i wywóz gruzu,
 • Prace związane z gięciem i oplotem stali, w zakresie, w jakim wykonywane są na potrzeby świadczenia innych usług konstrukcyjnych firmy,
 • Praca stakera,
 • Roboty drogowe (kamień, asfalt, beton, prace przy budowie dróg czarnych, prace przy oznakowaniu dróg, a także produkcja i przygotowanie mieszanki, pod warunkiem, że większość mieszanki wykona firma, inna firma tej samej firmy) lub w ramach fuzji spółek – niezależnie od wybranej formy prawnej – przynajmniej spółka wspólnika uczestniczącego) oraz wszelkiego rodzaju prace brukarskie,
 • roboty walcownicze,
 • Prace sztukatorskie, tynkarskie, tynkarskie i rabicowe, w tym mocowanie podkonstrukcji i podpór tynkarskich,
 • prace lastrykowe,
 • prace inżynieryjne,
 • Prace sucho-montażowe (np. montaż ścian, sufitów lub okładzin), w tym mocowanie podkonstrukcji i podpór gipsowych,
 • Układanie wykładzin podłogowych w powiązaniu z innymi usługami budowlanymi,
 • Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą, jeżeli maszyny budowlane wraz z obsługą wykorzystywane są do świadczenia usług budowlanych,
 • prace w systemie zespolonego ocieplenia,
 • Roboty budowlane w zakresie wodociągów, prace odwadniające, prace hydrotechniczne (np. budowa dróg wodnych, budowa zbiorników wodnych, budowa śluz),
 • Prace stolarskie i konstrukcyjne z drewna realizowane w ramach branży stolarskiej.

Firmy, w których wykonywane są następujące prace:

 • Montaż rusztowań i wciągników budowlanych;
 • prace budowlane i zabezpieczające żelazo;
 • Prace związane z izolacją techniczną, w szczególności prace przy instalacjach technicznych, o ile nie są objęte działem II lub III, w tym prace izolacyjne w pojazdach lądowych, powietrznych i wodnych.
 • Uwzględnia się także te spółki, które w ramach fuzji z jedną lub większą liczbą spółek z branży budowlanej – niezależnie od wybranej formy prawnej – przejmują wyłącznie lub w przeważającej mierze administrację handlową, sprzedaż, prace planistyczne, prace laboratoryjne lub prace badawcze na rzecz spółek zrzeszonych w branży budowlanej lub w niemałym zakresie (co najmniej jedną czwartą czasu pracy przedsiębiorstwa) prowadzą plac budowy i/lub warsztat, pod warunkiem, że spółki te nie są objęte specjalnym układem zbiorowym.

Przedsiębiorstwa, które wykonują głównie wymienione prace, z reguły wchodzą w zakres układu zbiorowego zabezpieczenia społecznego jako całości. Firmy wyraźnie nieuwzględnione:

 • przemysł produkujący wyroby betonowe i wyroby z lastryko,
 • handel dekarstwem,
 • branży rusztowań, której działalność polega przede wszystkim na komercyjnej budowie rusztowań,
 • rzemiosło szklarskie,
 • handlu wyposażeniem pieców i piekarników, chyba że prowadzone są prace w rodzaju wymienionych w pkt 3 lub 4,
 • branży malarskiej i lakierniczej, chyba że wykonywane są prace w rodzaju wymienionym w pkt 3 lub 4,
 • kamienia naturalnego i przemysłu kamienia naturalnego, chyba że prowadzone są prace w rodzaju wymienionych w pkt 1-4,
 • pogłębianie, które są objęte ramowym układem zbiorowym pracy dla branży pogłębiarskiej,
 • handel parkietami,
 • przemysł hodowli kwasu,
 • rzemiosła stolarskiego oraz przemysłu drzewnego i przetwórczego, chyba że prowadzone są prace związane z budownictwem prefabrykowanym, izolacją, pracami gipsowo-kartonowymi i montażowymi lub stolarskimi,
 • branży wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej i wodnej, instalacji elektrycznej, budownictwa centralnego ogrzewania i wentylacji oraz budownictwa klimatyzacyjnego, chyba że prowadzone są prace w rodzaju wymienionym w pkt 3 lub 4,
 • branży kamieniarskiej, o ile działalność wymieniona w § 1 pkt 2.1 Układu Zbiorowego Pracy w sprawie międzyzakładowych odpraw emerytalnych i rentowych w branży kamieniarskiej i rzeźbiarskiej z dnia 1 grudnia 1986 roku w brzmieniu z dnia 28 sierpnia 1992 roku dotyczy w przeważającej mierze przeprowadzone,

ponieważ w tych sektorach rzemiosła interweniują odrębne układy zbiorowe i inne systemy zabezpieczenia społecznego. Zachowaj środki ostrożności! Uzyskaj poradę już teraz!