Ustawa o opóźnieniach w pracy

Prawo umów o pracę i usługi jest częścią prawa cywilnego i obejmuje wszystkie przepisy prawne, które mają wpływ na stosunek prawny pomiędzy klientem a wykonawcą w ramach umowy o pracę.

Umowa o pracę należy do szczególnych rodzajów umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym, dlatego też prawo dotyczące umów o pracę zostało szczegółowo uregulowane w art. 631 i nast. Kodeksu cywilnego. W prawie umowy o pracę wykonawca jest zobowiązany do wykonania określonego dzieła, co oznacza, że ​​– w odróżnieniu np. od umowy o świadczenie usług – w prawie umowy o pracę zawdzięcza się osiągnięcie określonego sukcesu. Jeśli dzieło, które ma zostać wytworzone, jest rzeczą ruchomą, często obowiązuje tak zwana umowa o dzieło zgodnie z art. 651 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). W tym przypadku zastosowanie ma prawo sprzedaży (§ 433 i nast. BGB), a nie prawo umów.

Typische Werkverträge im Werkvertragsrecht sind unter anderem:

  • Naprawa i konserwacja
  • Usługi transportowe (np. taksówka, pociąg, samolot)
  • Dzieła duchowe
  • Przedmioty niematerialne (np. oprogramowanie)
  • Dzieła sztuki (np. obrazy)
  • Budynki (nieruchomości)
  • spersonalizowane, niezamienne dzieła
  • Oceniać

Abschluss

W odróżnieniu od innych umów wzajemnych wykonawca ma obowiązek wpłacać zaliczki zgodnie z prawem umów, co wynika z art. 641 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Dlatego też w prawie umów o pracę istnieje szereg przepisów chroniących wykonawcę, np. zastaw wykonawcy na rzeczach klienta, patrz § 647 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

W prawie zobowiązań obowiązują również szczególne postanowienia dotyczące uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady, patrz § 634 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Oprócz świadczenia uzupełniającego, zgodnie z prawem umów o dzieło i usług, w szczególności zgodnie z § 634 nr 2 i 637 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), kupujący może, po bezskutecznym upływie okresu karencji, zwrócić się do sam naprawił wadę (lub zlecił jej usunięcie) i zażądał zwrotu niezbędnych kosztów (robi to sam).

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa umów.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa umów: