Obowiązkowe prawo egzekucyjne dotyczy przymusowej egzekucji roszczeń z zakresu prawa prywatnego lub publicznego przez władzę państwową.

Za użycie siły w celu egzekwowania roszczeń prywatnych odpowiedzialne jest wyłącznie państwo. Samorządowa sprawiedliwość jest dozwolona jedynie w wąskich granicach (np. § 229 BGB). W prawie prywatnym egzekucja przymusowa odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego. Wierzyciel uzyskuje to w drodze przymusowej egzekucji, na przykład składając pozew do sądu i uzyskując prawomocny wyrok ostateczny (§ 704 ZPO). Jednakże w obowiązkowym prawie egzekucyjnym istnieją także inne tytuły wykonawcze, takie jak tytuł wykonawczy lub dokument notarialny, których wykaz znajdziesz w § 794 ZPO.

Najbardziej rozpowszechnioną formą prawa prywatnego jest egzekucja z tytułu roszczeń pieniężnych. Egzekucję z tytułu roszczeń pieniężnych można przeprowadzić z majątku ruchomego (§§ 803 i nast. ZPO) lub z majątku nieruchomego (§§ 864 i nast. ZPO) dłużnika z wyroku. W obowiązkowym prawie egzekucyjnym odpowiedzialność może ponosić komornik, sąd egzekucyjny lub sąd pierwszej instancji. Jednakże egzekucję z prawa prywatnego można również przeprowadzić, na przykład w celu wyegzekwowania działania/zaniechania dłużnika z wyroku (§§ 883 i nast. ZPO).

Zu den wesentlichen Themen im privatrechtlichen Zwangsvollstreckungsrecht gehören unter anderem:

  • Napad
  • Zastaw i uwikłanie w zajęcie
  • Limity zwolnienia z zajęcia
  • Wykluczenie
  • Decyzja o transferze
  • Nakaz tymczasowy/areszt tymczasowy
  • Środki prawne zapobiegające przymusowej egzekucji (np. powództwo w sprawie sprzeciwu strony trzeciej, przypomnienie lub roszczenie wzajemne dotyczące egzekucji)

Prawo egzekucyjne z prawa prywatnego reguluje przede wszystkim Księga 8 ZPO. Na poziomie UE, w szczególności w prawie wykonawczym, należy przestrzegać rozporządzenia Bruksela I (WE) nr 44/2001.

W prawie egzekucyjnym egzekucja prowadzona jest zazwyczaj na podstawie aktu administracyjnego jako tytułu. W przeciwieństwie do większości przepisów prawa prywatnego, organ nie musi przeprowadzać żadnego postępowania wyjaśniającego. Prawo egzekwowania prawa publicznego reguluje w szczególności federalna ustawa o egzekwowaniu prawa administracyjnego (VwVG) lub odpowiednie kraje związkowe (np. HmbVwVG, VwVG NRW).

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad przymusowego prawa egzekucyjnego.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce przymusowego prawa egzekucyjnego: