Mediacja (łac. „mediacja”) to pozasądowa forma rozwiązywania konfliktów. Szczególnie charakterystyczne jest to, że osoby zaangażowane w konflikt starają się na własną odpowiedzialność znaleźć własne rozwiązania. Wspiera ich niezależna strona trzecia (mediator), która – w przeciwieństwie do sędziego – nie ma uprawnień decyzyjnych. Mediatorkę cechuje umiejętność prowadzenia ustrukturyzowanych negocjacji, dzięki której pomaga stronom znaleźć zazwyczaj szybkie i elastyczne, a czasem nawet bardziej opłacalne rozwiązania, z których skorzystają wszyscy zaangażowani. Uwzględniane są interesy zaangażowanych osób, przełamywane są blokady i ponownie możliwa jest wzajemna komunikacja. Mediacja to stary pomysł rozwiązywania konfliktów, którego korzenie sięgają ponad 2000 lat wstecz.

Mediationsverfahren zeichnen sich durch folgende Kriterien aus, die sie von anderen Formen der Regelung von Konflikten, insbesondere Gerichtsverfahren, unterscheiden:

  • Dobrowolność: Strony podejmują decyzję o uczestnictwie z własnej woli
  • Vertraulichkeit: Die Parteien und die Mediatoren verpflichten sich zur Vertraulichkeit
  • Świadomość: Decyzje powinny być podejmowane na podstawie wszystkich niezbędnych informacji. – Odpowiedzialność osobista: Strony same ustalają rozwiązanie
  • Niezależność/bezstronność mediatora: Mediator wspiera wszystkie strony w znalezieniu wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań
  • Otwartość wyniku: Procedury mediacji są otwarte na elastyczne i kreatywne rozwiązania.

Prawnik Pan Steinwachs oferuje komediację wspólnie z wykwalifikowanym psychologiem i przeszkolonym mediatorem Andreą Danker. Naszym zdaniem uzyskane w ten sposób połączenie wiedzy prawnej i psychologicznej stanowi idealną podstawę skutecznej mediacji.

Odpowiedzialny za treść strony Prawnik Mediacja Hamburg Berlin Brema: Prawnik Stephan Steinwachs (Prawnik Hamburg Berlin Brema)”