Arbitraż to prywatny proces arbitrażowy mający na celu rozstrzygnięcie sporu prawnego.

W arbitrażu strony sporu prawnego zgadzają się na prowadzenie sporu przed prywatnym trybunałem arbitrażowym, w którym jeden lub więcej prywatnych arbitrów wydaje orzeczenie wiążące dla obu stron. Regulacje dotyczące krajowego postępowania arbitrażowego można znaleźć w § 1025 i nast. ZPO. Umowa o arbitraż wymaga uproszczonej formy pisemnej, por. § 1028? ZPO. Jeżeli istnieje skuteczna umowa o arbitraż, sądy państwowe z reguły nie mają jurysdykcji, patrz § 1032 ZPO.

W arbitrażu strony mają dostęp do szeregu stałych sądów polubownych lub instytucji arbitrażowych (np. przy Izbach Przemysłowo-Handlowych), ale mogą też całkowicie samodzielnie zorganizować postępowanie arbitrażowe (sąd arbitrażowy ad hoc).

Handlowcy często wybierają arbitraż, aby uwzględnić interes szybkiego rozstrzygnięcia prawnego i uniknąć długotrwałych postępowań przed sądami państwowymi. W praktyce arbitraż międzynarodowy jest szczególnie ważny, co wynika przede wszystkim z lepszej i szybszej wykonalności orzeczeń arbitrażowych na poziomie międzynarodowym. Arbitraż międzynarodowy opiera się na Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 roku.

Die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit sind in der Regel folgende:

  • Autonomia stron (np. w zakresie wyboru arbitra, wyboru miejsca arbitrażu itp.)
  • krótszy czas procedury
  • niższe koszty postępowania
  • większa wiedza merytoryczna sędziów
  • Brak jawności postępowania
  • Lepsza egzekucja w obszarze arbitrażu międzynarodowego
  • Wybór neutralnego forum w zakresie arbitrażu międzynarodowego

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat arbitrażu.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce arbitrażu: